Specjalność: AGROZARZĄDZANIE

Specjalność: AGROZARZĄDZANIE

Celem specjalności “AGROZARZĄDZANIE” jest: wykształcenie samodzielnych producentów i przetwórców żywności na skalę przedsiębiorstwa rodzinnego. Nauka projektowania i realizacji przedsięwzięć o zadowalającej rentowności. Nauka trafnego analizowania warunków środowiska i poszukiwania okoliczności sprzyjających przedsięwzięciom. Wpajanie dobrych obyczajów w produkcji i przetwarzaniu żywności, szacunku do przyrody, tradycji i kultury.

Специальность: АГРОМЕНЕДЖМЕНТ (RUS)

Целью специальности «АГРОМЕНЕДЖМЕНТ» является обучение независимых производителей и переработчиков продуктов питания в масштабах семейного бизнеса. Изучение разработки и реализации проектов с удовлетворительной рентабельностью. Наука точного анализа состояния среды и поиска условий, способствующих предприятию. Привить хорошие обычаи в производстве и переработке пищевых продуктов, бережное отношение к природе, традициям и культуре.

Спеціальність: АГРОМЕНЕДЖМЕНТ (UKR)

Метою спеціальності «АГРОМЕНЕДЖМЕНТ» є навчання незалежних виробників і переробників продуктів харчування у масштабах сімейного бізнесу. Вивчення розробки і реалізації проектів із задовільною рентабельністю. Наука точного аналізу стану середовища і пошуку обставин сприяючих підприємству. Прищепити добрих звичаїв у виробництві та переробці харчових продуктів, дбайливе ставлення до природи, традицій та культури.